کوه وصعود ها
 

ای دیوسپیدپای دربند                                   ای گنبد گیتی ای دماوند

دماوندیادنباوندمرکب ازدوجزدم به معنای دم وبخاروپسوندآوندبه منعای دارای دم دودبخاراست که

 براستی شکوه وجلوه ی خاصی به طبیعت این کوه می بخشد.ازدماوندحرفهای گفته وناگفته ای شنیدیم

 وخواندیم ولی شنیدن کی بودماننددیدن.ازاین روبرای فتح این قله باصلابت برنامه ریزی کردیم شوق

 رسیدن به قله چنان درسراسروجودمان رخنه کرده بودکه سفرماازروزهاقبل اغازشد.سفرماحدوداساعت

30/4 بامداد22/5/88 طبق برنامه آغازشد.بعدازعبورازپیچ وخم های جاده دماوندبه فدراسیون کوه نوردی

واقع درروستای پلور رسیدیم.ساعت 6 صبح بودکه با نیسان یکی اهالی همان منطقه سفرمان رابرای

 صعوداز جبهه غربی ادامه دادیم با طلوع خورشیدزیبایی دشت لاردوچندان شدواشتیاق مارابرای رسیدن

به هدف مضاعف نمود.بعدازصرف صبحانه درارتفاع 3800 متری باهمنوردانمان آقایان ابولفضل احمدی

 وابراهیم خواجه وندی به سوی پناهگاه سیمرغ حرکت کردیم.وبعدازساعت هاکوه پیمایی و گذشتن

 ازمناطق سنگ لاخی وزیبای دامنه برای استراحت وهم هوایی واردپناهگاه شدیم .برخلاف تصورمان

 داخل پناهگاه جایی برای استراحت نبودومامجبوربه استقرارچادرمان شدیم .باوجودطولانی بودن

 مسیروسنگینی کوله ها همنوردانمان ازروحیه ای شادوسرزنده برخورداربودند. طبق برنامه ریزی شب

 قبل ساعت 30/4 دقیقه بامداد برای صعود به قله آماده شدیم باوجودغلبه تاریکی ستاره ها سوسوکنان

 راه رابرایمان روشن می کردند.درمسیرباگروه هایی که شب قبل هم صحبت بودیم برخوردکردیم که درحال

 استراحت بودند ولی مابدون استراحت طبق برنامه پیش رفتیم زیرا ما معتقدیم

ره روآن نیست گهی تند و گهی خسته رود          ره رو انست که اهسته وپیوسته رود

باگذشتن ازیخچال هاوشیبهای بسیارتندودمای 16درجه زیر صفر ساعت 10 صبح به قله 5671 متری

 دماوند رسیدیم برای ثبت این خاطره شیرین وبه یادماندنی از منظره بسیار زیبای کاسه برفی چند عکس

 یادگاری گرفتیم.شکوه وعظمت قله فراتر ازان بودکه بتوان توصیف کرد باوجود مناظر زیباوچشم

نوازخداحافظی ازقله برایمان دشوار بودولی ناگزیربه بازگشت به پناهگاه وخاتمه سفرمان بودیم.

 

قدیر جهاندیده                               28/5/88

+ نوشته شده در  88/06/24ساعت 5:57 بعد از ظهر  توسط انجمن  |